Доклад за младежки делегати с право на съвещателен глас към постоянните комисии на Столичен общински съвет